ielts

bachelor-li

bachelor-zhu

bd

birth_页面_1

birth_页面_2

deposit_页面_1

deposit_页面_2

deposit_页面_3

diploma-li

diploma-zhu

double-bachelor-li

fn_页面_1

fn_页面_2

hk-letter_页面_1

hk-letter_页面_2

hk-letter_页面_3

hk-letter_页面_4

hk-letter_页面_5

marriage

non-criminal-lishuang

non-criminal-zhuliangyu

pass-daughter-1

pass-daughter-2

pass-li

pass-zhu

qinghua

record-li

record-zhu

record1-undergraduate-li

record2-undergraduate-li

record3-undergraduate-li

rprf_页面_1

rprf_页面_2

rprf_页面_3

UIUC-li

UIUC-zhu

客户名称:朱先生+李女士
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2011年2月–2012年5月
李女士,1982年出生,2001-2006年大连理工大学双学士学位,专业是经济学和英语,毕业之后在北京某公司工作了3年,在2009年申请美国的University of Illinois at Urbana,并在2010年获得该校的金融学硕士学位,在美国的就读期间结婚生子。2011年开始申请加拿大技术移民,仅仅一年就申请成功了。。。。。。。在本文中,提供了申请人的教育背景的文件,在美国学习期间的教育背景和未刑证明,使馆的初审和复审等文件。。